Translate

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เข้าใจหลักความจริง


| ดูเมฆฝนภาพดาวเทียม| งานชักพระปี๒๕๕๖ | งานบุญกฐินปี๒๕๕๖ | สามเณรเชนสวดมนต์ | เณรเชนสวดพระอภิธรรม | เณรเชนบวช | พระพุทธเจ้าเทศนา | อาจารย์พิชิตบวงสรวง | บวชเณรภาคฤดูร้อน๒.| ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน|  รูปวัดคลองเขาจันทร์ | สามเณรเชน | อานุภาพแห่งศรัทธา | รักแท้ของแม่ | รูปบุญ๑ | รูปบุญ๒ |
รูปบุญ๓ |  รูปบุญ๔ |  รูปบุญ๕ |  รูปบุญ๖ ธรรมะรับอรุณ|   ทำนายอนาคต |  เสียงสวดมนต์ | บทสวดมหาเมตตา  |บ้านแสนสุข | พุทธวจน | สาระธรรม๑ | สาระธรรม๒สาระธรรม๓ สาระธรรม๔ | าระธรรม๕ | สาระธรรม๖|

|สาระธรรม๗ | พระไพศาล | พระมหาสมชาย | พระอาจารย์สนอง | พระอาจารย์ ว.| หลวงปู่บุดดา | หลวงปู่มั่น |

หลักความจริงที่แท้จริง
        ความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง ทั้งหลายทั้งปวงดำเนินไปตามกฏธรรมชาติ  ( เกิดขึ้น   ตั้งอยู่   สลายไป ) ทุกสรรพสิ่งเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมด  ไม่มีใครจะมาเป็นผู้วินิจฉัย พิพากษาตัดสิน มนุษย์เราจึงต้องรู้เข้าใจความจริงนี้  เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง  ความจริงมีอยู่ตามธรรมดาของมัน ความจริงเป็นสากล ไม่เข้าใครออกใคร ไม่ขึ้นต่อศาสดาองค์ใด ไม่ได้ขึ้นต่อองค์พระศาสดา  พระศาสดามีฐานะเป็นผู้ค้นพบ และ เมื่อค้นพบความจริงด้วยปัญญาแล้ว  ก็มาบอกมาเปิดเผยความจริงนั้น แก่มนุษย์ทั้งหลาย เพื่อให้รู้เข้าใจความจริงนั้น เมื่อมนุษย์มีปัญญาดีแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง ตามความจริงนั้นอันจะทำให้การดำเนินชีวิต  และกิจการทั้งหลายของมนุษย์บังเกิดผลดี เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง... มนุุษย์นั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เป็นสัตว์พิเศษ ( พิเศษ แปลว่า แปลกพวก) มนุษย์นั้นพิเศษอย่างไรคือเป็นสัตว์ที่ต้อง ฝึก ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนา และก็ฝึกได้ด้วย สิ่งที่มนุษย์จะนำมาใช้ในการอยู่รอด มนุษย์ต้องเรียนรู้ต้องฝึกทั้งนั้น การที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้มนุษย์จึงต้องใช้เวลานานกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ  จึงจะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง  ระหว่างนั้นต้องอาศัยผู้เลี้ยง 
             เมื่อมนุษย์ต้องการมีชีวิตที่ดี  ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา ๓ ด้านตลอดชีวิต ได้แก่ ๑.พัฒนาพฤติกรรม  ๒.พัฒนาจิตใจ  ๓.พัฒนาปัญญา  เมื่อพัฒนาเช่นนี้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐ   เมือพัฒนาไปก็จะกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ดีงาม ประเสริฐ      สำหรับผู้ที่ไม่ฝึกฝนพัฒนาตน  หาเป็นผู้ประเสริฐไม่  
|รวมเพลงลาว|

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น