Translate

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ความจริงอันประเสริฐ

ความจริงอันประเสริฐ

|ธรรมหลวงตามหาบัว|| คำสอนท่านพุทธทาส|| พระธรรมปิฏก|| พระธรรมปิฏก ปอ. || พระธรรมปิฏก๒|| ท่านพุทธทาส || ท่านพุทธทาส๒||พระอาจารย์สมภพ||

แก่นแท้ของพุทธศาสนา คือ ไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม เพียรฝึกฝนพัฒนาตน   ทำจิตใจให้ผ่องใส 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น